ZavarZavar

Zavar

Chrám Narodenia Panny Márie
2007

výmaľba — Tajomstvá Ruženca
liturgické zariadenie presbytéria

Virtuálna návšteva
Vyžaduje QuickTime, stiahnuť
Porovnanie pred a po
dokončení realizácie

Vtelené Tajomstvo

Chrám Narodenia Panny Márie v Zavare je jedným z príkladov, kde GloriaDei využíva samotnú architektúru ako formálnu osnovu pre kreatívne spracovanie predkladaného obsahu: pre desať stredových polí presbytéria a lode sme vďaka ich počtu zvolili koncepciu ružencových Mystérií — päť radostných a päť slávnostných tajomstiev. Klenba tohoto chrámu je tak priamo radostnou zvesťou o Božej Sláve, ktorá sa nám zjavila v Kristovi skrze Bohorodičku.

V liturgickom zariadení presbytéria sme vizualizovali ideu Krista, ktorý je zdrojom večného života v Slove a Chlebe, vo forme, ktorá harmonizuje gotizujúce odkazy historizmu stavby z prelomu XIX. a XX. storočia a výtvarný prejav obrátený čelom k 3. tisícročiu.

Ježiš v chráme
Zvestovanie Panne MáriiNavštívenie AlžebetyNarodenie JežišaObetovanie Ježiša

Radostný ruženec

vypĺňa prvých päť polí na klenbe lode. S kompozíciami slávnostných tajomstiev mení strop kostola na pomyselnú nebeskú klenbu. Mariánska modrá so slávnostnou zlatožltou spájajú úctu k Panne Márii s oslavou Trojjediného Boha a tieto farby dvíhajú klenbu vyššie, než stavitelia napodobňujúci omnoho vyššiu gotiku.

V obrazoch tajomstiev radosti, ktoré prežívala Panna Mária so svojim Synom, koncentrujeme dôraz na osoby Najsvätejšej Trojice — od počatia skrze Ducha Svätého až po malú epifániu dvanásťročného Ježiša medzi znalcami Písma v chráme — sústredné kruhy neviditeľného a dokonalého Otca objímajú, osvecujú a posväcujú každú scénu Tajomstva.

Korunovanie Panny Márie
ZmŕtvychvstanieNanebovstúpenieZoslanie Ducha SvätéhoNanebovzatie Panny Márie

Slávnostný ruženec

je pokračovaním evanjeliového príbehu Spásy v mnohofigurálnych kompozíciách Slávy a Moci Boha zjavenej v Kristovi, Víťazovi a Pánovi. Po momente Zmŕtvychvstania, ktoré je dôkazom, potvrdením a naplnením viery v našu Spásu vyznieva táto Sláva znovu v spojení s Matkou, ktorá je naďalej a naveky Prostrednicou a Nevestou Božou.
Cez dynamické a monumentálne obrazy Zmŕtvychvstania, Nanebovstúpenia a Zoslania Ducha Svätého, ktoré uzatvára pred triumfálnym oblúkom klenbu lode putujúcej Cirkvi, sa kompozície i v motívoch prenášajú do nebeských sfér svätyne. Tam vrcholí mystérium Panny — tak ako k nej Boh na začiatku v intimite zostúpil a naplnil ju, tak ju teraz vyvyšuje k Sebe, Vládcovi a napĺňa ňou Nebo.

Posledná večera

Triumfálny oblúk

Oblúk, ktorý je portálom presbytéria, vstupom do svätyne, nesie posolstvo Víťazného Krista: Vezmite a jedzte moje Telo, vezmite a pite moju Krv — a budete mať Večný Život. (porov. Jn 6 50–57) Pán Ježiš, veľkňaz, pri poslednej večeri so svojimi apoštolmi slúži a slávi prvú eucharistickú obetu v spoločenstve, ktoré sa stane základom Cirkvi.
Posledná Večera je jediná polychrómna nástenná maľba, a práve svojou farebnosťou harmonizuje s rovnako vertikálnymi a farebnými secesnými vitrážami v uzávere apsidy.

Evanjelisti a učitelia Cirkvi

Evanjelisti a učitelia Cirkvi

Výzvu, ktorú Cirkev predkladá pri koncepcii ikonografického programu už od nicejského koncilu (porov. Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1161) sme sa snažili naplniť v zobrazení kľúčových svätcov v lunetách klenby: V presbytériu v zlato-okrovej farbe evanjelistov, inšpirovaných autorov zápisov radostnej zvesti o nekonečnej Láske Boha k ľuďom a tradičných učiteľov Cirkvi, ktorí toto posolstvo nádherným spôsobom vysvetlili a tiež žili. Klenbu svätyne uzatvára pár adorujúcich cherubov.


Apoštol PeterSvätý Jozef Kalazanský

Apoštoli a svätci

Výrazným farebným prvkom na takmer monochrómnej klenbe lode zavarského chrám sú bordové pásy apoštolov v lunetách. Farba mučeníkov je charakteristická pre týchto svedkov Krista, okrem sv. Jána, ktorý zomrel prirodzenou smrťou. Tradičné atribúty, ktoré charakterizujú jednotlivých svätcov sú doplnené písmom v rovnakom charaktere ako celá dekoratívna koncepcia výmaľby. Zástup evanjeliových apoštolov dopĺňajú apoštoli Slovanov spolu so sv. Don Boscom a sv. Jozefom Kalazanským — apoštolmi detí a mládeže.

Dekorácie

Dekoratívny program

Dekoratívne prvky maľby sme v zavarskom chráme riešili v dvoch rovinách: ukotvenie a scelenie figurálnych kompozícii v architektonickom prostredí rebrovej klenby a harmonizácia v prepojení výtvarného slovníka dneška s už existujúcimi prvkami, ktoré sú odkazom z minulosti. Formálne sme vytvorili akúsi sieť, ktorá je charakteristická pre evanjelizačné poslanie Cirkvi: „Urobím z vás rybárov ľudí.“ (Mt 4 19b). V presbytériu prechádza do mariánskeho symbolu ruže, ktorú sme štylizovali aj v krytoch vetracích otvorov.
Liturgické zariadenie
Liturgické zariadenieLiturgické zariadenieLiturgické zariadenie

Liturgické zariadenie presbytéria


sme realizovali spolu s kompletnou prestavbou pódia, ktoré sme prispôsobili technologickým a kvalitatívnym štandardom (podlahové vykurovanie prekryté ušľachtilým talianskym mramorom). Zariadenie presbytéria — na prvom mieste stôl Eucharistickej obety a stôl Božieho Slova — charakterizuje prvok lomeného oblúka tvorený naklonenými rovinami rezanými výsekom kruhu, ktoré uzatvára masívna zdvojená rovina stolovej dosky. Použitím minimalizujúceho geometrického konceptu sme tak dosiahli harmóniu s historizujúcou architektúrou. Obsahovú osnovu zviditeľňujú štylizované typografické kompozície realizované v kove galvanizovanom zlatom.Bol som uchvátený vidiac maľby Dr. Petra Čambála v kostole [v Zavare].
Sú expresívne podaným pravdivým odrazom zobrazovaných skutočností.

páter James Mariakumar, SVD, misionár