Krakov, Poľsko

Krakov, Poľsko

Slovenská národná kaplnka
Sedembolestnej Panny Márie,
Sanktuárium Božieho Milosrdenstva
2007

maľba, grafika na skle,
typografické reliéfy

Virtuálna návšteva
Vyžaduje QuickTime, stiahnuť

Patrónka Slovenska, oroduj za nás!

Ikonografický program kaplnky Sedembolestnej Panny Márie je koncipovaný ako cesta Panny Márie bolesťou, ktorá vrcholí a dostáva zmysel v Zmŕtvychvstalom Ježišovi Kristovi. Príbehy siedmych bolestí sú pretkávané vláknami Božieho Slova, ktoré zobrazujú a napomáhajú meditovať.

Obrazy odohrávajúce sa na pruhu vo farbe uschnutej krvi sú vykreslené tŕňmi a celá séria tromi farbami — modrou Panny Márie, červenou bolesti a bielou Ducha Svätého, doplnenými zlatom Božej slávy.

Polychrómna maľba svätých vierozvestov Slovienov a pieskovaná grafika na skle obohacujú túto koncepciu o dve ďalšie výtvarné polohy — spolu s plastickým typografickým reliéfom Máriinho chválospevu Magnifikat. Viac

Simeonovo proroctvo

Simeonovo proroctvo

Obetovanie dieťaťa Ježiša

Úvodná figurálna kompozícia otvára ikonograficky i formálne celý cyklus bolestí Panny Márie. Simeon Panne Márii jasne a neodvolateľne oznamuje jej vlastnú vnútornú i vonkajšiu budúcnosť Matky: „a tvoju vlastnú dušu prenikne meč.“ Bordová cesta bolesti Panny Márie sa začala… Viac

Herodesovo prenasledovanieÚtek do Egypta

Herodesovo prenasledovanie – útek do Egypta

„ … a na znamenie, ktorému budú odporovať,“ – toto proroctvo sa začína vypĺňať veľmi rýchlo: Herodes sa cíti byť ohrozený. A vojaci v poslušnosti hriechu vykonávajú rozkaz. Zabíjajú nevinné deti. Abortéri staroveku. A všetky matky trpia zranené zabíjaním vlastných detí.

Boh chráni svojho jednorodeného Syna. Jozef bezodkladne plní vôľu Pána – tak ako mu kázal, vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a [s vetrom o preteky] odišiel do Egypta. Panna Mária trpí, (nie podriadenosťou manželovi, ktorý sa podriaďuje Bohu), trpí, lebo v bolesti opúšťa domov, životné istoty. A predsa, malý Ježiš sa cíti dobre, je unášaný v istote matkinho náručia. Matka ho chráni, modrá vlna Matky ho chráni. Ukazuje nám, že Matke môžme plne dôverovať.
Jozef náhlivo plní Otcovu vôľu – v Duchu ju prijal za svoju – naďalej sprevádza Máriu a Ježiša na ich Ceste. Viac


12 ročný Ježiš v chráme

Bolestivé hľadanie strateného – 12 ročný Ježiš v chráme

Panna Mária a svätý Jozef prichádzajú z cesty a tri dni hľadajú Ježiša. S bolesťou hľadajú svojho syna. Matka a otec. Syn je zatiaľ u Otca. Medzi múdrymi a vzdelanými svojej doby. Pozemskí rodičia s bolesťou hľadajú dieťa. Jednorodeného Syna Božieho.

„Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Dvanásťročný Ježiš – Ježiš Kristus. Ten istý včera, dnes a naveky.

V bolesti Matky sa rodí spása sveta. V srdci prebodnutom mečom bolesti zachovávala všetky slová.A syn sa vracia s rodičmi domov do Nazareta. S Matkou sa vracia na Cestu bolesti. Viac


Krížová cesta

Stretnutie so Synom – krížová cesta

„Ecce homo! Hľa človek!” vyhlásil Pilát v domnení (Jn 19, 4,5), že v tomto zbitom a zúboženom ľudskom tele, nemožno vidieť človeka, nieto Boha – a predsa Boh, najkrajší, najlepší, najvšemocnejší, (porov. Augustín, Vyznania, 1, 4), sa obetoval pretože sám chcel, a neotvoril ústa.

A Matka ticho trpí so Synom. Bolesť tak tichá, vnútorná a pokorná, že ju nespomína ani evanjelium. Spásonosné utrpenie Syna. Matkino utrpenie s nádejou. Cesta bolesti Matky sa križuje s Cestou Kríža jej Syna.

Naše hriechy, my sami ako vojaci rímskej posádky ho vedieme ako baránka na zabitie. Nastáva hodina spásy, blíži sa hodina Božieho Milosrdenstva. Viac


Ukrižovanie

Matka pod krížom – ukrižovanie

Syn dokonáva dielo spásy. Vyvýšený na kríž, ustanovený na pád a povstanie, ustanovený na znamenie, ktorému budú odporovať. Kríž je znakom spásy. Miestom obety.

Syn, ako jediný Vykupiteľ zostáva sám – i keď pri jeho kríži stojí jeho matka a pri nej učeník, ktorého miloval – odovzdáva Matke nového Syna a v ňom celé ľudstvo a nám odovzdáva Matku. Takmer v tej istej chvíli, kedy odovzdáva svojho ducha Otcovi:
„Otče, do tvojich rúk, porúčam svojho ducha.“ (Lk 23, 46) Rodina sa stáva úplnou. Deti sú zmierené s Otcom.

Zmierené s Otcom obetou Syna, opusteného v momente najväčšej opustenosti tohto sveta. Vykupiteľ zostáva sám, jediný. Ježiš Nazaretský, židovský kráľ zostáva sám: „Eli, Eli, lema sabakthani?“ (Mt, 27, 46)
Duch i bolesť sa stretávajú v Ježišovom srdci a z neho obmyté Jeho krvou, plné milosti vychádzajú. Krížová cesta pokračuje ďalej. Cesta bolesti Matky tiež. Viac


Rozlúčka so Synom

Rozlúčka so Synom – ukladanie Ježišovho tela do hrobu

„… bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, …“ (apoštolské vyznanie viery)
Panna Mária sa posledný krát vidí so synom. Tak ako ho v bolesti tela priviedla na svet, tak ho v bolesti srdca odovzdáva podsvetiu. Tak ako ho v nádeji priviedla na svet, tak ho v nádeji na prisľúbené vzkriesenie odovzdáva Otcovi. Tak ako On odovzdal Otcovi svojho ducha, tak mu ona odovzdáva jeho telo. (Mt 27, 57 — 61)

Tak ako Cirkev uchováva Božie Telo vo svätostánku. Tu sa vizuálne spájajú oba v jedno. Hrob a Bohostánok. Miesto, kde sa stretávame s Božím Telom. Klaniame sa mu. Ticho adorujeme. Cesta bolesti Matky sa skončila. Viac


Vzkriesenie

Ja som vzkriesenie a život

Hrob je prázdny. Niet ho tu, vstal z mŕtvych. Radostná zvesť, evangelion, sa vyplnila. Naša viera nie je márna.
A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. (Nicejsko-carihradské vyznanie viery) On, ktorý nám v Božskej sebaistote potvrdzuje to, čo ohlásil na začiatku Simeon Márii: „On je ustanovený na povstanie mnohých…“ – „Ja som vzkriesenie a život!“ (Jn 11, 25)

A tak si každý Slovák, ktorý ako pútnik príde do slovenskej kaplnky a Poliak, Talian, Nemec, Maďar, Ukrajinec, ktorí prídu do svojich národných kaplniek a všetci pútnici, ktorí rozumejú anglicky, španielsky a rusky alebo latinsky a grécky môžu prečítať radostnú zvesť: “Niet ho tu. Vstal z mŕtvych!” a posolstvo Božieho Syna – Ja som Vzkriesenie a Život. Viac


Svätí Cyril a Metod

Iskoni be slovo

Sv. Cyril píše svoj proglas, predslov k evanjeliu sv. Jána, ktorý píše svoj predslov k evanjeliu Ježiša Krista: „Na počiatku bolo Slovo…“ (Jn 1, 1a) Iskoni be Slovo, píše v reči slovenského ľudu (starí Sloveni).

Spolu s bratom biskupom, ktorého nám určil múdry Petrov nástupca, nám ukazujú na Cestu, Pravdu a Život – na Krista a zároveň nám ukazujú prvý príklad ako po tejto Ceste kráčať, ako veriť a vyznávať túto pravdu a ako žiť tento Život – na Pannu Máriu.

Dali nám Slovo, Vieru, písmo. Zasvätili nás Matke Slova. Bohorodičke. Plnej bolesti.

Božia Sláva k nám prichádza v Slove, Duch v Slove a činoch vierozvestov, ktorí prví zabodli dvojkríž na vrchol nášho trojvršia. Zanechali znamenie na pôde nášho národa. Viac


Magnifikát

Veličit dša moja ga

Na začiatku tretieho tisícročia dostávame to isté posolstvo, ktoré sme dostali na začiatku nášho veku, v znakoch a symboloch našej doby, v písme: Máriin Magnifikat.

V Magnifikate dostávame radostnú zvesť, evangelion Panny Márie, našej patrónky. Radostnú zvesť tej, ktorá je Plná bolesti. Radostnú zvesť, ktorá sa v našej Matke stáva našou radostnou zvesťou.

A tak môžeme spolu s Matkou na vlnách farieb národa zlatým hlasom volať: „Ujal sa nášho národa, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom…“ Viac


Chcem vyjadriť úprimné poďakovanie Vám i všetkým Vašim spolupracovníkom…
Oceňujem profesionálnosť, odbornosť a tiež s tým súvisiacu vysokú kvalitu práce a diel.

Mons. Stanislav Stolárik – biskup, predseda Lk KBS, poverený realizáciou slovenskej kaplnky v Lagiewnikach